Date:September 24, 2015

Student Orientation 2015

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษปี 2558
นักศึกษาเอกปี 1 ทำความรู้จัก พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
และฟังคำแนะนำในการเรียนและใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์และรุ่นพี่

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้อง SC3015 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11