Date:May 13, 2016

โครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ อเมริกาในยุคเปลี่ยนผ่าน

การบรรยายและสัมมนาเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกา (ฉบับย่อ) ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง และนโยบาย “การจัดการ” กับ “คนชายขอบ” ในยุคดังกล่าว

ในหัวข้อ “อเมริกาในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดย ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้อง ศศ.240 ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มธ. (รังสิต)

American Seminar

12033152_990600250972277_6166635253413060866_n

12046985_990617927637176_1998921675718751286_n