Date:July 08, 2014

อ่าน อ่าน อ่าน

งานสัมนา “อ่าน อ่าน อ่าน – ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์”
ศศ240 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  (รังสิต)
จันทร์ที 19 สิงหาคม 2556
13:00 – 16:00 น.