Date:June 30, 2015

ปัจฉิมนิเทศ May 2015

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษปี 2557

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องชมภาพยนตร์ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ มธ. รังสิต เวลา 16.00-19.00 น.

วิทยากรรับเชิญ: พี่จ๋า (ปณพร วุธวานิช) และพี่โบ๊ต/ช้าง (ธีรวัฒน์ คงเที่ยง) มาให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

1

2