หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือวรรณคดีอังกฤษเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรู้ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 68.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร) โดยมีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL Paper-Based Test
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า
79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่ง Statement of Purpose ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบสัมภาษณ์
4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือคณะศิลปศาสตร์