หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษาเอกสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559)

การสมัครเข้าเรียนเอกสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษมี 2 วิธีคือ

1. รับตรงจากคะแนน admission โดยได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (o-net) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน จำนวน 30 คน

2. รับจากนักศึกษาศิลป์รวม (นักศึกษาที่เข้าคณะศิลปศาสตร์ได้ แต่ยังไม่ได้เลือกเอกตั้งแต่แรก) จำนวน 5 คน (หรือมากกว่านั้นตามจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นความจำนงของเข้าเอก) ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา ว. 296 การอ่านวรรณกรรม และได้ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการภาค (ควรเรียนในปี 1 เทอม 1)
2.2 ต้องได้เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00

กรุณาดูรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp โดยคลิกที่ หลักสูตรการศึกษา > หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี > ปีการศึกษา 2556 > ศิลปศาสตร์ (ภาคปกติ) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ