24
SEP
2015

สัมมนาวิชาการหัวข้อ “อเมริกาในยุคเปลี่ยนผ่าน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกา (ฉบับย่อ) ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง และนโยบาย “การจัดการ” กับ “คนชายขอบ” ในยุคดังกล่าว ในหัวข้อ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.00-
Continue Reading →